از سوی حکمی ریاست دانشکده علوم پزشکی واحد سرکارخانم سودابه آلوستانی عضو هیئت علمی واحد را به عنوان مسئول دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی edo منصوب نمود.