دفتر توسعه اموزش پزشکی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علی ابادکتول با همکاری دفتر مدیریت وبرنامه ریزی واحد کارگاه طرح درس نویسی با کدشناسه سازمانی را برای اعضای هیئت علمی گروه علوم پزشکی در تاریخ 24/11/96 به مدت 8 ساعت برگزارنمود.