چهارشنبه 18بهمن کارگاه مدیریت منابع انسانی و مدیریت زمان با کد شناسه از سازمان مرکزی برای اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و اعضای هیئت علمی علوم پزشکی در سالن کنفرانس اداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد علی اباد کتول به مدت 8ساعت برگزار شد