دومین دوره جشن ولایت در روز 29 شهریور در دانشکده پرستاری همراه با برنامه های شاد متنوع برگزار شد که در انتهای این جشن مناظره نمایندگان دومین دوره انتخابات انجمن پرستاری با حضور 20 کانیدا برگزار شد.