برگزاری مسابقه پروپوزال با موضوعات اموزش در علوم پزشکی

تصویب طرح های با موضوع پزشکی

چاپ مقالات آموزش پزشگی