‏کمیته پژوهش در آموزش دفتر EDO

معرفی:

اساتید دانشگاه در زمینه تولید توسعه دانش وظایف مهمی بر عهده دارند. نقش پژوهشگری برای اساتید دانشگاه نقش شناخته شده­ای می­باشد. البته بایستی به این نکته توجه نمود که توسعه دانش تنها به بکارگیری یک سازوکار روش مند و نظام مند برای تولید دانش در طی یک پروژه پژوهشی پایه و تدوین مقاله و انتشارات و تالیفات در این بخش محدود نمی شود.
امروزه اختراع، ابداع و کارآفرینی نیز از رسالت های دانشگاه و اساتید می باشد. وظیفه اصلی دپارتمان پژوهش در آموزش، مدیریت و نظارت بر روند تصویب و حمایت از طرح های پژوهش در آموزش است تا علاوه بر رفع نیازها و مشکلات آموزشی دانشگاه، گام مؤثری در ارتقاء کیفی سطح آموزش دانشگاه که رسالت اصلی معاونت آموزشی می باشد، برداشته شود.

رسالت:

ارتقای جایگاه آموزش در دانشگاه، نظارت بر اجرای طرح های پژوهش در آموزش و تسهیل اجرای آن ها، گسترش فرهنگ پژوهش در زمینه آموزش در سطح دانشگاه و کمک به توسعه و تحول آموزش از شکل سنتی به شکل مدرن.