اده 3: شرایط عضویت دانشجویان در کمیته مشورتی

• علاقه مندی به مسائل آموزشی(سابقه همکاری با EDO,EDCو همکاری در طرح های پژوهش در آموزش و ...... )

• داشتن ایده های نو برای ارتقای آموزش

• داشتن معدل کل بالای 15

• پایبنذی به رعایت اخلاق حرفه ای