• 1- سودابه آلوستانی عضو هیئت علمی واحد و مسئول دفتر توسعه اموزش پزشکی واحد)
  • 2- امیرحسین مظلومی ترم 7 اتاق عمل (دبیرکمیته مشورتی )
  • 3- مبینا خسروی دانشجوی کارشناسی ترم 6پرستاری(عضو کمیته)
  • 4- محمدرضا نصرتی دانشجوی کارشناسی ترم 6پرستاری(عضو کمیته)
  • 5- مریم زارعی دانشجوی ترم4 هوشبری (عضو کمیته)
  • 6- امیر احمدی دانشجوی ترم 6هوشبری(عضو کمیته)
  • 7- محمد گلوی غیور ترم 4 بهداشت عمومی (عضو کمیته)
  • 8- یگانه قره خانی ترم 6بهداشت عمومی (عضو کمیته)
  • 9- محمدرضا نصرتی ترم 6 اتاق عمل(عضو کمیته)