- برگزاری جلسات ماهانه در نیمسال اول تحصیلی با هدف توانمندسازی اساتید

- پیگیری کلاس های توانمندسازی اساتید با دریافت کدشناسه سازمانی در سال 97

برگزاری 2کارگاه توانمندسازی اساتید در بهمن 96