- برگزاری جلسات ماهانه در نیمسال اول تحصیلی با هدف توانمندسازی اساتید

- پیگیری کلاس های توانمندسازی اساتید با دریافت کدشناسه سازمانی در سال 97

برگزاری 2کارگاه توانمندسازی اساتید در بهمن 96

تکمیل سایت دفتر توسعه اموزش پزشکی دانشکده در سال 1397

2طرح تحقیقاتی مصوب با موضوع اموزش پزشکی در سال 1398