کارگاه  برنامه ریزی درسی و طرح درس نویسی در بهمن 95

کارگاه برنامه ریزی و طرح درس نویسی در بهمن 96

کارگاه روش های نوین اموزش در علوم پزشکی بهمن 96

کارگاه اصول مقاله نویسی در بهمن 96

 

کارگاه های پیش بینی شده برای سال 97

کارگاه شیوه های نوین ارزشیابی

کارگاه اشنایی با نحوه ارتقاء اساتید

کارگاه پژوهش در اموزش

کارگاه اخلاق حرفه ای

برگزاری ژورنال کلاب های آموزشی