کارگاه  برنامه ریزی درسی و طرح درس نویسی در بهمن 95

کارگاه برنامه ریزی و طرح درس نویسی در بهمن 96

کارگاه روش های نوین اموزش در علوم پزشکی بهمن 96

کارگاه اصول مقاله نویسی در بهمن 96/97

 کارگاه سلامت روان دانشجویان 1397

 

کارگاه های سال 98

کارگاه شیوه های نوین ارزشیابی

کارگاه اشنایی با نحوه ارتقاء اساتید  ابان 98

کارگاه پژوهش در اموزش   ابان 98

کارگاه اخلاق حرفه ای

برگزاری ژورنال کلاب های آموزشی

 

کارگاه های پیش بینی شده سال 1400

  • روش های نوین تدریس و روش های تدریس بالینی(راند،ژورنال کلاب....)
  • روش های ارزیابی در محیط بالینی و عملی(Dops ,minicex...)
  • آشنایی با آیین نامه های آموزشی
  • آشنایی با آیین نامه های پژوهشی
  • آموزش تعیین حجم نمونه
  • اقدام پژوهی
  • دانش پژوهی
  • سرقت علمی