کارگاه  برنامه ریزی درسی و طرح درس نویسی در بهمن 95

کارگاه برنامه ریزی و طرح درس نویسی در بهمن 96

کارگاه روش های نوین اموزش در علوم پزشکی بهمن 96

کارگاه اصول مقاله نویسی در بهمن 96/97

 کارگاه سلامت روان دانشجویان 1397

 

کارگاه های پیش بینی شده برای سال 98

کارگاه شیوه های نوین ارزشیابی

کارگاه اشنایی با نحوه ارتقاء اساتید  ابان 98

کارگاه پژوهش در اموزش   ابان 98

کارگاه اخلاق حرفه ای

برگزاری ژورنال کلاب های آموزشی