کمیته توانمندسازی اساتید

1- دکترنفیسه حکمتی پور  عضو هیئت علمی 

2- خانم سکینه فرهادی عضو هیئت علمی

3- خانم سودابه الوستانی عضو هیئت علمی

4- خانم لیلا ممشلی  عضو هیئت علمی