چاپ
بازدید: 602

نیمسال دوم 99-98

تجهیزات اتاق عمل ترم دوم مدرس استاد مظهری نیا

تکنولوژی زنان مدرس خانم باقری

تکنولوژی گوارش و غدد استاد مشکانی

تکنولوژی ENT استاد عابدیان

تکنولوژی ارتوپدی استادمشکانی

تکنولوژی جراحی اطفال مدرس استادمطهری نیا