چاپ
بازدید: 277

نیمسال دوم 99-98

بیماری های داخلی جراخی هوشبری ترم چهارم مدرس استاد الوستانی و استاد فرهادی

فوریت های پزشکی هوشبری ترم چهارم استاد صادقلو

مدیریت درد ترم ششم هوشبری مدرس استاد صفریان/ دکتر مظفری نیا