شرح وظایف کمیته برنامه ریزی درسی

 

کمیته برنامه ریزی درسی دانشکده علوم پزشکی واحد علی اباد کتول باهدف ارتقاکیفیت اموزش علوم پزشکی تشکیل شد. سعی بران شده است با یک وحدت رویه و انسجامی تمامی اساتید و مربیان بالین و تئوری درجهت ارتقاء کیفیت اموزش گام بردارند