سرفصل جددید رشته هوشبری سال96 در سایت وزارت بهداشت در لینک زیر

http://mbs.behdasht.gov.ir/uploads/KP_Hushbari96.pdf

 

سرفصل دانشجویان کارشناسی هوشبری بعداز سال1395در لینک زیر

http://mbs.behdasht.gov.ir/uploads/KP_Hushbari86.pdf