سرفصل رشته کارشناسی بهداشت عمومی در لینک زیر

http://mbs.behdasht.gov.ir/uploads/KP_BehOmoomi89.pdf