سرفصل رشته کارشناسی اتاق عمل در لینک زیر

http://mbs.behdasht.gov.ir/uploads/KP_TecOtaghAmal93.pdf