راهنمای تکمیل طرح درس

اعضای هیئت علمی و مدرسین عزیز در طراحی طرح درس به نکات زیر توجه شود

- کددرس /پیش نیاز/اسم درس/تعداد دانشجو/روز/ساعت کلاس/تاریخ شروع و ختم کلاس

-نام و ایمیل مدرس/نحوه تدریس/ حیطه /ارزشیابی /محل کلاس/منبع/نحوه ارزشیابی

-تقویم و تاریخ کلاس

- ارم دانشگاه و نام دفتر توسعه 

لازم به ذکر است برای نمونه یک فایل از طرح درس های دانشکده دانلود گردد