مسئول کمیته: دکتر حمید حجتی 
           نام        
      مدرک           
           سمت           
سکینه فرهادی  کارشناس ارشدپرستاری مدیرگروه پرستاری
ایناز کر کارشناس ارشدپرستاری هیئت علمی عضوگروه هوشبری
دکترمحمدتقی حیدری دکتری عمومی مدیرگروه پیراپزشکی
نقیسه حکمتی پور دکترپرستاری عضوهیئت علمی