مسئول کمیته: خانم سکینه فرهادی
           نام        
      مدرک           
           سمت           
خانم سودابه آلوستانی
کارشناس ارشدپرستاری عضوهیئت علمی
دکتر گلبهار آخوندزاده دکتری پرستاری عضوهیئت علمی
دکترمحمدتقی حیدری دکتری عمومی مدیرگروه پیراپزشکی
دکتر نقیسه حکمتی پور دکتری پرستاری عضوهیئت علمی