واحد اعتبار بخشی و رتبه بندی دانشگاه

اعتباربخشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی فرایندی است که بر اساس آن عملکرد موسسات آموزش عالی یا دوره های آموزش عالی توسط یک سازمان مجاز مورد ارزشیابی قرار می گیرد. موسسات آموزش عالی در صورت اجرای استانداردهای تعیین شده و رعایت حداقل امتیاز مورد نظر توسط سازمان ارزشیابی کننده معتبر شناخته خواهند شد. در بسیاری از کشورها وظیفه ارزشیابی و اعتباربخشی موسسات آموزش عالی توسط دولت از طریق وزارت علوم صورت می گیرد. با این وجود در برخی از کشورها مانند امریکا یک سازمان غیر دولتی مستقل این کار را انجام می دهد.

 

اهداف مدیریت اعتباربخشی و رتبه بندی مدیریت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی سمنان عبارتند از:

· معرفي دانشگاه علوم پزشکی ایران به جامعه علمی بین الملل

· برقراری ارتباط با موسسات و سازمانهای معتبر اعتباربخشی و رتبه بندی دانشگاههای جهان

· دعوت از موسسات و سازمانهای معتبر اعتباربخشی و رتبه بندی دانشگاههای جهان برای ارزشیابی، اعتباربخشی و رتبه بندی دانشگاه

· انجام اقدامات لازم به منظور رعایت الزامات و استانداردهای اعتباربخشی و رتبه بندی دانشگاههای جهان

 

وظایف واحد اعتباربخشی دانشکده عبارتند از:

· برقراری ارتباط با موسسات و سازمانهای معتبر اعتباربخشی دانشگاههای جهان

· انتخاب تعدادی از موسسات و سازمانهای اعتباربخشی دانشگاههای جهان متناسب با حوزه فعالیت دانشگاه

· آگاهی از معیارهای ارزشیابی این سازمانهای اعتباربخشی دانشگاههای جهان

· هماهنگی با واحدهای مختلف دانشگاه به منظور رعایت استانداردها و الزامات این سازمانهای اعتباربخشی دانشگاههای جهان

· دعوت از سازمانهای اعتباربخشی مجاز برای ارزشیابی و اعتباربخشی فعالیتهای دانشگاه

رتبه بندی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بر اساس فاکتورهای مختلف مانند کیفیت فعالیتهای آموزشی و پژوهشی توسط سازمانهای دولتی و غیر دولتی یا مجلات و روزنامه ها با استفاده از پرسشنامه ها یا چک لیستها صورت می گیرد. لیست رتبه بندی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی توسط افرادی که تمایل به ادامه تحصیل دارند به منظور انتخاب دانشگاه محل تحصیل خود مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از این رتبه بندی های جهانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی عبارتند از:

رتبه بندی دانشگاههای جهان توسط موسسه تایمز
رتبه بندی دانشگاههای جهان توسط موسسه رتبه بندی شانگهای