فایل استانداردهای اعتباربخشی موسسات عالی

http://edc.iau.ir/PV/Matn.pdf

http://edc.iau.ir/PV/etebarbakhshi.pdf

چک لیست اعتباربخشی