برگزاری ازمون پیش کارورزی عملی برای ورودی های 93   94

برگزاری پیش کارورزی نظری برای ورودی های 93  94  95

برگزاری ازمون اسکی عملی برای ورودی های 93  94

برگزاری ازمون داپس برای عرصه 94  93 

برگزاری ازمون فاینال کتبی برای ورودی های 93  04