دفتر توسعه آموزش دانشکده علوم پزشکی واحد علی اباد کتول به منظور ارتقاء دانش و آگاهی ارزشیابی و تاثیر آن بر فرایند آموزش- یادگیری، به تدوین ، طراحی و اجرای الگوهای ارزشیابی به صورت کمی و کیفی می پردازد. از جمله : برگزاری کارگاههای اختصاصی ویژه ی استادان در زمینه های مختلف ارزشیابی مانند: طراحی پرسشنامه ها ، ارزیابی درونی ،اعتباربخشی و.... . همچنین طراحی و تهیه نرم افزارهای لازم برای انجام ارزیابی و پایش سیستم آموزشی را بر عهده دارد.

لازم است بخش ارزشیابی ماهیت محرمانه قاطع و محکمی داشته باشد. بدین معنی که تمامی مباحثات و گفتگوهای انجام شده با هر یک از استادان و افراد و نیز هرگونه گزارش حاصل از ارزشیابی ، باید به صورت سری و محرمانه باقی بماند. گزارشهای موجود و ارائه شده برای انجام تحقیقات و برنامه ریزی، حاوی هیچگونه اطلاعاتی که ویژگیهای هویتی اعضا هیات علمی را برملا و افشا نماید، نیست.

اهداف واحد :
برگزاری کارگاههای آموزشی به منظور ارتقا آگاهی و توانمندی اعضا هیات علمی در حوزه ارزشیابی
تدوین، طراحی و اجرای الگوهای ارزشیابی به صورت کمی و کیفی
ترجمه، تدوین و تالیف در موضوعات سنجش، ارزیابی و اعتباربخشی
طراحی و تهیه نرم افزار ارزشیابی عملکرد استادان
راه اندازی نرم افزار ارزیابی درونی و بهره برداری از آن در گروههای داوطلب اجرای طرح
همکاری در تدوین شاخصهای عملکردی و آموزشی دانشگاه
ارزیابی کیفیت آموزشی دانشگاه از نقطه نظر دانش آموختگان
طراحی و بازنگری انواع فرمهای آموزشی
ارزیابی دوره های کارآموزی و کارورزی در عرصه از نظر دانش آموختگان
ارزیابی عملکرد آموزشی استادان دانشگاه از نظر فراگیران
اجرای ارزیابی بیرونی در گروههای آموزشی با همکاری وزارتخانه متبوع
ارزشیابی کارگاههای آموزشی اعضاء هیئت علمی برگزار شده در مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه