تشکیل کمیته ارزشیابی اساتید و اعضای هیئت علمی در بهمن96

تشکیل کمیته مشورتی دانشجویی در بهمن 96

تشکیل تیم المپیادعلمی دانشجویی در دی 96

برنامه ریزی کارگاه های توانمندسازی اعضای هیئت علمی برای سال96و97

برگزاری جلسات کمیته مشورتی دانشجویان در پایان و اول هر ترم تحصیلی تیر98و مهر98