تشکیل کمیته ارزشیابی اساتید و اعضای هیئت علمی در بهمن96

تشکیل کمیته مشورتی دانشجویی در بهمن 96

تشکیل تیم المپیادعلمی دانشجویی در دی 96

برنامه ریزی کارگاه های توانمندسازی اعضای هیئت علمی برای سال96و97

برگزاری جلسات کمیته مشورتی دانشجویان در پایان و اول هر ترم تحصیلی تیر98و مهر98

ارزیابی تیم سازمان مرکزی از دفتر توسعه واحد ابان98

کسب مقام نخست انجمن علمی واحد تابساتان99

راه یابی دو تن از دانشجویان علوم پزشکی به مرحله دوم المپیاد علمی کشور تابسنان99

تغییر ساختار و چارت اجرایی کمیته های دفتر توسعه اموزش پزشکی مهر99