تشکیل کمیته ارزشیابی اساتید و اعضای هیئت علمی در بهمن96

تشکیل کمیته مشورتی دانشجویی در بهمن 96

تشکیل تیم المپیادعلمی دانشجویی در دی 96

برنامه ریزی کارگاه های توانمندسازی اعضای هیئت علمی برای سال96و97