مدیریت مرکز 

دکترمحمد تقی حیدری

مسئول واحد دفتر توسعه اموزش پزشکی

خانم سودابه آلوستانی کارشناس ارشد پرستاری

 

هدف از راه اندازی این سایت در راستای برنامه 4سال دوم معاونت علوم پزشکی علی ابادکتول می باشد که این واحد دانشگاهی به دنبال کیفی سازی آموزش علوم پزشکی می باشد