رسالت

دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علی آباد کتول در راستای سیاست های وزارت متبوع و با هدف ارتقای کمیت وکیفیت سطح آموزش در سال 1395 تشکیل گردید. این دفتر بر اساس شرح وظایف معین و تعامل با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC)  دانشگاه، در محورهای برنامه ریزی آموزشی، ارزشیابی، آموزش اساتید وآموزش مداوم و با استفاده از مشارکت گروهی اعضای هیئت علمی فعالیت می نماید. در راستای شرح وظایفی که برای دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و پیراپزشکی تعیین گردیده، کلیه فعالیت ها در قالب 5 کمیته به شرح ذیل انجام می گردد.

کمیته توانمندسازی اساتید

کمیته اعتباربخشی

کمیته برنامه ریزی درسی

کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی

کمیته پژوهش در آموزش و جشنواره های آموزشی

کمیته مشورتی و شورای آموزشی دانشجویان

 

اهداف

بهبود نظام آموزش پزشکی و نهادینه کردن امر توسعه کیفی از طریق ارتقاء سطح آموزش و یادگیری درجهت تربیت فارغ التحصیلان توانمند پزشکی.

تدوین و توسعه برنامه ریزی درسی و آموزشی (curriculum development) 

 اجرای ارزشیابی (ارزشیابی اساتید، ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی، ارزیابی آزمون ها و ارزیابی درونی گروه آموزشی (evaluation)

 آموزش اساتید و توانمندسازی اعضای هیئت علمی و کارکنان

( انجام نیازسنجی آموزشی اساتید و برگزاری کارگاه یا کنفرانس آموزشی در گروه هایی که دستیار تخصصی دارند (faculty & staff development)