دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول

دانشکده پرستاری و پیراپزشکی

واحد توسعه آموزش (EDO)

  تعریف برنامـه

  دفتر توسعه آموزش ( EDO ) دانشکده پرستاری و در راستای سیاست های وزارت متبوع و با هدف ارتقای کمیت وکیفیت سطح آموزش در سال 1383 تشکیل گردید.این دفتر بر اساس شرح وظایف معین و تعامل با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی( EDC )دانشگاه، درمحورهای برنامه ریزی آموزشی، ارزشیابی، آموزش اساتید وآموزش مداوم و با استفاده از مشارکت گروهی اعضای هیئت علمی فعالیت می نماید .این برنامه در راستای اصل 29 قانون اساسی و چشم انداز بیست ساله کشور (دست یافته به جایگاه اول اقتصادی،علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه،قفقاز،خاورمیانه وکشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم افزاری وتولید علم و رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی،ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه ورسیدن به اشتغال کامل) وبر اساس بند ج ماده 34 قانون پنجم توسعه کشور می باشد.