برنامه راهبردی

واحد EDO دانشکده پرستاری و پیراپزشکی واحد علی آباد کتول در منطقه آمایشی قطب 1 به همراه سایر دانشکده های پرستاری دانشگاه های گرگان، مازندران، رشت، شاهرود، سمنان و ... قرار دارد. از آنجایی که واحد EDO دانشکده پرستاری و پیراپزشکی علی آباد کتول کمتر از یک سال راه اندازی شده است در تیپ 3 قرار داده شد و انتظارات در پایان سال 96 در این دانشکده به شرح زیر می باشد:

انجام اعتباربخشی موسسه آموزشی به صورت سالانه

انجام ارزشیابی در هر نیمسال تحصیلی

اجرای یک کارگاه توانمندسازی اساتید

تکمیل طرح درس و به روزرسانی موارد در سایت دانشگاهی

ارائه یک پروپوزال طرح پژوهش در آموزش

ارائه فعالیت های کمیته صلاحیت بالینی

تشکیل کمیته مشورتی دانشجویان

 

خلاصه برنامه راهبردی 4ساله معاونت علوم پزشکی در حوزه دفتر توسعه اموزش پزشکی