برنامه استراتژیک

امروزه توجه به برنامه ریزی استراتژیک بطور روز افزون در حال افزایش است ودانشمندان و نظریه پردازان علم مدیریت، تعاریف متفاوتی از برنامه ریزی استراتژیک ارائه نموده اند. برنامه استراتژیک نوعی برنامه است که در سطوح عالی سازمان طرح ریزی می شود و تاکید آن روی اثربخشی و منافع آتی سازمان است. این نوع برنامه ریزی ساختار منعطف و متناسب با تغییرات را در نظر می گیرد، تابع ارزش ها، ایدئولوژی ها، سیاست ها و استراتژی های حاکم بر سازمان است و اغلب بر عهده مقامات عالی سازمان میباشد. هدف از این نوع برنامه ریزی حل مسائل اساسی سازمان و رشد و توسعه کلی سازمان است بطوریکه مبتنی بر پیش بینی و آینده نگری بوده و نگرشی گسترده و جهت دار دارد.

    آنچه مسلم است کلیه سازمانها برای رسیدن به اهداف و آرمانهای بلند مدت خود نیازمند نگریستن به افقی دور دست با برنامه ای مشخص وساختارمند دارند.این امربویژه در