برنامه استراتژیک

امروزه توجه به برنامه ریزی استراتژیک بطور روز افزون در حال افزایش است ودانشمندان و نظریه پردازان علم مدیریت، تعاریف متفاوتی از برنامه ریزی استراتژیک ارائه نموده اند. برنامه استراتژیک نوعی برنامه است که در سطوح عالی سازمان طرح ریزی می شود و تاکید آن روی اثربخشی و منافع آتی سازمان است. این نوع برنامه ریزی ساختار منعطف و متناسب با تغییرات را در نظر می گیرد، تابع ارزش ها، ایدئولوژی ها، سیاست ها و استراتژی های حاکم بر سازمان است و اغلب بر عهده مقامات عالی سازمان میباشد. هدف از این نوع برنامه ریزی حل مسائل اساسی سازمان و رشد و توسعه کلی سازمان است بطوریکه مبتنی بر پیش بینی و آینده نگری بوده و نگرشی گسترده و جهت دار دارد.

    آنچه مسلم است کلیه سازمانها برای رسیدن به اهداف و آرمانهای بلند مدت خود نیازمند نگریستن به افقی دور دست با برنامه ای مشخص وساختارمند دارند.این امربویژه در خصوص آن دسته از سازمانهایی که در توسعه کشور نقشی اساسی دارنداختصاصا مورد تاکید و تامل است. آموزش عالی یکی از محورهای اساسی ومهم در توسعه کشور است و مراکز توسعه آموزش راهی برای ارتقاء کیفیت آموزش میباشند. با این دیدگاه دفاتر توسعه آموزش در دانشکده های پرستاری و پیراپزشکی نیزبا هدف ارتقاء کیفیت آموزش علوم مراقبت در رشته های پرستاری و پیراپزشکی در مقاطع مختلف تحصیلی و به منظور بالا بردن سطح کیفیت عملکرد آموزشی اعضاء هیئت علمی و توسعه دانش آموزش علوم پزشکی فعالیتهای  خود را تحت نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاهها شروع به فعالیت نموده اند. وظایف و فعالیتهای این دفتر مطابق با آئین نامه شرح وظایف دفاتر توسعه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سیاست های مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی و در راستای نقشه علمی دانشکده  به شـرح زیر می باشد :

 • همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی
 • همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیات علمی
 • همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در فرآیندهای آموزش در دانشکده
 • ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش
 • ارائه مشاوره در حیطه های مختلف فرآیند یاددهی – یادگیری ، اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی به گروههای آموزشی و اعضای هیات علمی دانشکده
 • ارائه مشاوره های لازم به شورای آموزشی دانشکده

لذا با تکیه بر محورهای اساسی مطرح شده، برنامه استراتژیک دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول بشرح زیر تدوین گردیده است.

رسالت

دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علی آباد کتول در راستای سیاست های وزارت متبوع و با هدف ارتقای کمیت وکیفیت سطح آموزش در سال 1395 تشکیل گردید. این دفتر بر اساس شرح وظایف معین و تعامل با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC)  دانشگاه، در محورهای برنامه ریزی آموزشی، ارزشیابی، آموزش اساتید وآموزش مداوم و با استفاده از مشارکت گروهی اعضای هیئت علمی فعالیت می نماید.

چشم انداز (vision):

  دانشکده پرستاری و پیراپزکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول بر آن است تا با ارتقای توانمندی های علمی و عملی بعنوان مرکز تفکر و تحول و برنامه ریزی آموزشی دانشکده انجام وظیفه نموده، در زمینه آموزش پرستاری و پیراپزشکی با جذب وتربیت نیروهای متخصص و ارتقاء مهارتهای حرفه ای اعضای هیأت علمی به عنوان یک گروه آموزشی وپژوهشی در سطح منطقه ای و کشوری بعنوان مرکزی فعال، پویا وخلاق در زمینه آموزش شناخته شود.

ارزشهای سازمان: (Values)

 1. اعتقادو عمل بر ارزشهای اسلامی و مبانی دینی و خدا محوری با تاکید بر حفظ کرامت انسانی
 2. پایبندی براصول انسانی و اخلاق حرفه ای
 3. رعایت عدالت و حقوق ذینفعان
 4. رعایت قوانین و مقررات در چهار چوب اصول آموزشی
 5. تکیه بر شایسته سالاری
 6. مشارکت فعال با سایر حوزه ها بر پایه اعتماد واحترام وکار گروهی
 7. تکیه بر مدیریت علمی و مشارکتی
 8. نوگرایی و پرورش استعدادها و خلاقیت ها
 9. ثبات و پایداری در اصول

لیست ذی نفعان

الف: ذی نفعان درونی:

-         اعضای هیئت علمی

-         دانشجویان

-         ریاست ، معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده

-         مرکز مطالعه و توسعه آموزش پزشکی معاونت آموزشی دانشگاه

-         گروههای آموزشی

-         مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه

-         ب :ذی نفعان بیرونی:

-         هیئت امنای دانشگاه

-         معاونت آموزشی وزارت متبوع

-         هیئت ممیزه وزارت بهداشت

-         جامعه و عموم مردم

-         سازمانهای دولتی

نقاط قوت(Strengths):

S1. وجود اعضای هیأت علمی توانمند ، با تجربه و با انگیزه برای همکاری

S2. وجود شوراهای پژوهشی و آموزشی فعال

S3. وجود مجله علمی پژوهشی  پرستاری و پیراپزشکی جامعه نگر

S4. فعال بودن وب سایت دانشکده

S5. وجود مراکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی برای آموزش و پژوهشهای بالینی

S6. برگزاری برنامه های بازآموزی و سمینارهای علمی پژوهشی سالانه کشوری و کارگاههای آموزشی برای اعضای هیئت علمی

S8. وجود دیدگاههای مثبت برای انجام پژوهش در آموزش

S9. وجود کتابخانه با برخورداری از کتابهای متنوع و تخصصی به روز

S10. وجود مرکز تحقیقات پرستاری و پیراپزشکی در دانشکده

S11.  دسترسی به اینترنت و سیستم اتوماسیون مناسب

S12.  وجود روند رو به رشد ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی

S13 . حمایت مناسب مسئولین دانشگاه ار فعالیتهای مرکز

S14. توجه به کیفیت آموزش

S15 . تدوین دستورالعملهای دانش پژوهی

S16. تعامل مناسب و مطلوب با مدیران آموزشی و سایر بخشهای مرتبط با آموزش

S17. وجود طرح ارزشیابی درونی پایان یافته برای کلیه گروههای آموزشی

S18. وجود دیدگاه و نگرش مثبت مدیران ارشد در ایجاد تحولات اصلاح گرایانه

S19. وجود شوراها و کمیته های فعال(برنامه ریزی درسی، ارزشیابی، پژوهش درآموزش، توانمندی اعضای هیئت علمی، استعدادهای درخشان)

S20. وجود سیستم سما جهت ارزشیابی دانشجو و اساتید

S21. دسترسی آسان اعضای هیات علمی به بانکهای اطلاعات علمی

S22 .محیط فیزیکی مناسب دفترتوسعه آموزش

نقاط ضعف(Weakness):

W1: عدم تناسب چارت تشکیلاتی با روند رشد و توسعه در دانشکده

W2: پایین بودن سرعت اینترنت

W3: کمبود کارشناس آموزشی و هیئت علمی بصورت تمام وقت و نیمه وقت درEDO

W4:عدم استقلال مالی و کمبود منابع مالی لازم جهت فعالیتهای مناسب مرکز

W5: وجود بوروکراسی اداری دست و پاگیر

W6: کمبود تعدادطرحهای پژوهش در آموزش

W7:  نامناسب بودن سیستم های ارزشیابی اساتید

W8: نبود سیستم بازخورد و پیگیری مناسب جهت رفع نواقص آموزشی اساتید و دانشجویان

W9: کمبود عوامل انگیزشی در اعضای هیئت علمی و کارشناسان برای همکاری با EDO

فرصت ها(opportunities):

O1: وجود سند چشم انداز توسعه 20 ساله کشور و نقشه جامع علمی به عنوان مبنا و راهنمایی در جهت تدوین برنامه استراتژیک 

O2: حمایت مناسب از فعالیتهای دفتر از سوی مرکز مطالعات دانشگاه

O3: امکان دسترسی و بهره گیری از نرم افزارهای آموزشی مناسب در جهت ارزشیابی فعالیتهای آموزشی

O4: همکاری مناسب معاونت های آموزشی و پژوهشی با فعالیت های مرکز

O5: شرکت در کنگره ها وبرنامه ها ی آموزشی جهت آشنایی با تجربیات موفق مراکزودانشگاهها

O6: وجود فرصت های علمی تحقیقاتی و وجود بستر مناسب برای برنامه های آموزشی و پژوهشی

O7: سیاستگذاری معاونت آموزشی وزارت متبوع بر ارتقاء کمی و کیفی تولیدات علمی توسط اساتید دانشگاهها

تهدیدها(Threats):

T1: تمرکز بیشتر آئین نامه ارتقاء اعضاء هیات علمی به انجام فعالیتهای پژوهشی در مقایسه با آموزش

T2: عدم تناسب تعداد مجوز ها و تعداد پستهای جذب هیأت علمی با روند توسعه دانشکده

T3:عدم وجود نظام پایش و ارزشیابی مناسب فعالیتهای آموزشی در سطح دانشکده ها

T4:عدم حمایت و استفاده کافی از نتایج ارزشیابی ها توسط  مسئولین ذیربط

T5:وجود روزمرگی در فعالیتها

اهداف کلی دفتر توسعه آموزش (Goals):

-         G1: ایجاد نظام جامع طراحی آموزشی(برنامه ریزی درسی)

-        G2: (ارزشیابی آموزشی)

-         G3: توسعه کمی و کیفی تحقیقات در دانشکده پرستاری و پیراپزشکی مرتبط با آموزشی دانشکده و سیستم سلامت (پژوهش در آموزش)

-          : G4 ارتقاء سطح کیفی دانش و توانمندی اعضای هیئت علمی دانشگاه (توانمند سازی و آموزش   اساتید)

-        G5: دانشجویان استعداد درخشان

-        :G6توسعه کمی و کیفی فناوری اطلاعات (فن آوری اطلاعات و آموزش پزشکی)

اهداف اختصاصی (Objectives):

G1* : ایجاد نظام جامع طراحی آموزشی )برنامه ریزی درسی(

-       G1O1: افزایش مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاه در فرآیندهای مختلف آموزشی )برنامه ریزی، مدیریت،اجرا، نظارتی و ارزشیابی فعالیتها(

-       G1O2:بکارگیری و ارتقاء روش های نوین آموزش پزشکی در تدریس

G2*:توسعه نظام ارزشیابی آموزشی دانشکده بر مبنای اصول استاندارد کشوری   (ارزشیابی آموزشی)

-        G2O1: بهبود سیستم پایش و ارزشیابی نظام آموزشی در محورهای مختلف

-        G2O2: استقرار و اجرای نظام ارزشیابی فعالیتهای آموزشی

-        G2O3: ایجاد و ارتقاء سیستم بهره وری آموزشی با استفاده از تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی

G3*: توسعه کمی و کیفی تحقیقات در دانشکده پرستاری و پیراپزشکی مرتبط با اصول آموزش(پژوهش در آموزش)

-         G3O1: توسعه تحقیقات در زمینه آموزش پزشکی و دانش پژوهی

-         G3O2:  نشر نتایج حاصل از تحقیقات و کسب امتیاز در عرصه رقابتهای کشوری

-         G3O3: تلاش در جهت جلب مشارکت افراد ذیصلاح در پیشبرد پروژه های تحقیقی

:G4* ارتقاء سطح کیفی دانش و توانمندی اعضای هیئت علمی دانشگاه(توانمند سازی و  آموزش اساتید)

-         G4O1: توسعه دانش و مهارت اعضای هیئت علمی و مدرسین در زمینه آموزش

-         G4O2: جلب مشارکت اعضای هیئت علمی در خصوص کاربرد روشهای نوین آموزش

-        G5: دانشجویان استعداد درخشان

-        G5O1 تعیین راهکار جهت پرورش دانشجویان با استعدادهای درخشان

:G6*توسعه کمی و کیفی فناوری اطلاعات( فن آوری اطلاعات و آموزش پزشکی)

-       G6O1توسعه دانش و مهارت اعضای هیئت علمی و مدرسین در خصوص فناوریهای نوین آموزشی

-       G6O2ارتقاءو توسعه تسهیلات در زمینه بکارگیری فناوریهای اطلاعات

-       G6O3 امکان دسترسی شبانه روزی دانشجویان به اساتید و کارکنان به شبکه