کمیته

نام ونام خانوادگی

سمت

برنامه ریزی درسی

دکتر حمید حجتی

مسئول

توانمندسازی اساتید

سرکارخانم  سکینه فرهادی 

مسئول

اعتباربخشی

دکترمحمدتقی حیدری 

مسئول

ارزیابی صلاحیت بالنی

دکتر گلبهارآخوندزاده

مسئول

استعداد درخشان

سودابه الوستانی 

مسئول

پژوهش در اموزش

دکتر نفیسه حکمتی پور

مسئول

کمیته مشورتی دانشجویی

دکترحمیدحجتی

مسئول