کمیته

نام ونام خانوادگی

سمت

برنامه ریزی درسی

دکتر حمید حجتی

مسئول

توانمندسازی اساتید

دکتر نفیسه حکمتی پور

مسئول

اعتباربخشی

لیلا ممشلی

مسئول

ارزیابی صلاحیت بالنی

سودابه الوستانی

مسئول

استعداد درخشان

اینازکر

مسئول

پژئهش در اموزش

دکتر نفیسه حکمتی پور

مسئول

کمیته مشورتی دانشجویی

دکترحمیدحجتی

مسئول