کمیته

نام ونام خانوادگی

سمت

برنامه ریزی درسی

سودابه آلوستانی 

مسئول

توانمندسازی اساتید

سرکارخانم  سکینه فرهادی 

مسئول

اعتباربخشی

دکترمحمدتقی حیدری 

مسئول

ارزیابی صلاحیت بالینی 

سودابه الوستانی 

مسئول

استعداد درخشان

سودابه الوستانی 

مسئول

پژوهش در اموزش

دکتر نفیسه حکمتی پور

مسئول

کمیته مشورتی دانشجویی

دکترحمیدحجتی

مسئول