کمیته

نام ونام خانوادگی

سمت

برنامه ریزی درسی

خانم سکینه فرهادی 

مسئول

توانمندسازی اساتید

خانم سودابه آلوستانی

مسئول

اعتباربخشی

خانم سودابه آلوستانی

مسئول

ارزیابی صلاحیت بالینی 

دکتر نفیسه حکمتی پور

مسئول

استعداد درخشان

دکتر نفیسه حکمتی پور

مسئول

پژوهش در اموزش

دکتر نفیسه حکمتی پور

مسئول

کمیته مشورتی دانشجویی

خانم سودابه آلوستانی

مسئول