جلسه دانشجویان استعداد درخشان در سال 1396 و 1397 باحضور نماینده دانشجویی واحد