1- مسئول کمیته استعداد درخشان ایناز کر عضو هیئت علمی واحد

مشاور این کمیته دکتر سید جلیل سیدی عضو هیئت علمی علوم پزشکی بابل

دبیر دانشجویی سرکارخانم احمدی دانشجوی کارشناسی هوشبری ورودی 95