شرکت ذر المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه ازاد نجف اباد اصفهان1395

شرکت در المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه ازاد ساری 1396

شرکت در المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه ازاد ساری 1397

 

کار گاه فلسفه پرشکی برای تیم در سال 1395

کارگاه کارافرینی در سلامت 1397

کارگاه فلسفه برای دانشجویان سال 1397