شرکت ذر المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه ازاد نجف اباد اصفهان1395

شرکت در المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه ازاد ساری 1396

شرکت در المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه ازاد ساری 1397

 

کار گاه فلسفه پرشکی برای تیم در سال 1395

کارگاه کارافرینی در سلامت 1397

کارگاه فلسفه برای دانشجویان سال 1397

 

غربالگری تیم المپیاد علمی در ابان98

برگزاری کارگاه های آموزشی اسفند98

راه یابی دو تن از دانشجویان واحد به مرحله دوم المپیاد علمی